Son Konular

 • Zekeriya Razi

  Etiketler: , , 0 yorum

  zekeriya razi
  Latinlerin Rhazes diye adlandırdıkları, Doğu ve Batılılarca tanınan meşhur tabip, Asırlarca Avrupa'ya ders veren Müslüman-Türk bilginidir. 864'te Rey'de doğdu. Harika bir çocuktu. Önce filoloji ve matematik okudu. 30 yaşına kadar sarraflık yaptı, ney üfleyip musikide şöhret oldu. Bağdat'a gitti; İbn-i Musa ve Huneyn bin İshak'tan Yunan, Iran, Hint ve İslam tıbbını öğrendi. Uzman bir tabip olarak Rey'e döndü. 100 aday içinden seçilip hastane baştabipliğine ve halifenin özel doktorluğuna getirildi.
  Razi, asırlarca kimsenin eremediği zirveye ulaştı. Hükümdarların çok itibar ettiği, halkın candan sevdiği bir hekimdi. Tabipler onun engin tecrübesinden faydalanmak için kliniğine gider, muayenesini takip ederlerdi. Hastalara isabetli teşhis koyar, fakirleri ücretsiz tedavi eder, ilaç paralarını verirdi. Nihayet birileri çekemedi bu dehayı, ağır iftiralarla görevinden alındı. Sıkıntılara düştü, gözleri görmez oldu. Kız kardeşinin evinde 925 yılında hayata gözlerini yumdu.
  Batılılar ona "Şark'ın Galen'i" derlerdi. Hâlbuki Razi, ondan çok ileri seviyelerdeydi. Paris Tıp Fakültesi salonunda İbn-i Sina'yla birlikte fotoğrafının asılı olması, ona verilen değerin belgesidir. Prof. P. Hitti onun için, "Bütün tabiplerin en büyüğü ve en çok eser yazanıdır. Ortaçağın en orijinal düşünürü ve klinikçisidir. Eserleri, asırlar boyu Batı'nın anlayış ve idraki üzerine dikkat çeken büyük tesirler meydana getirmiştir" der.
  Dr. Signid Hunke'yse onu "Razi, meslek ve mesuliyet duygulu bir tabip, çaresizlerin yardımcısı, uzman bir klinikçi, gözlemci ve kendi çağına kadar gelen tıbba dair bütün ilmi malzemeyi düzenleyip ortaya koyan bir sistematikçidir" diye tanıtır.

  İLME HİZMETİ
  Razi, tıbbı Yunan tababetinden ayırıp bağımsız İslam tababeti haline getirdi. Çiçek ve kızamık hastalıklarının teşhis ve tedavi yöntemini keşfetti. Kalp sektelerine karşı kan almayı uyguladı. Ameliyatlarda hayvan bağırsağını dikiş maddesi olarak ilk o kullandı. Hafif müshilleri, inmelerde ıslak kupa çekmeyi, ateşli hastalıklarda soğuk suyu ilk o tatbik etti. Kaytan (fitil) yakısını, sesi meydana getiren sinirleri keşfetti. Mafsal romatizması, taş, mesane, böbrek ve çocuk hastalıklarıyla ilgili engin ve zengin bilgi sahibiydi.
  Haçlı seferlerinden önce papazlar banyo ve beden eğitimi yapmayı çok çirkin, fuhuş ve sefihatı gibi kötü görürlerdi. Razi'yse hastalarına beden eğitimi ve banyo yapmayı tavsiye etti, onları en sıhhi yerlere yerleştirdi. Tedavide nebati ilaçlara öncelik verdi. Damla hastalığıyla romatizmayı birbirinden ayırdı. Asırlar boyu müshil ve kusturucu olarak genelde tehlikeli bir ilaç olan "Drastica" kullanılırdı. Razi bugün bile beğenilen hafif ve iç açıcı ilaç olarak sinameki yaprakları, demir- hindi sabır ve ravendi kullandı. Böbrek ve mesanedeki taşları ilk defa ilaçla parçalatma veya ameliyatla çıkartma yöntemini buldu.

  HASTAYA MORAL
  Razi'ye kadar tedavisi imkânsız hastalar -Hipokrat'ın görüşleri ışığında- ölüme terk edilirdi. Razi'yse "Doktor, hastalarını iyi olacaklarına inandırmalı ve onlara şifa ümidi vermelidir. Eğer netice alınacağından emin değilse, ölmeden önce hastanın cesaretini artırmalı, ona yaşama kudreti telkin etmelidir" dedi. Böylece tedavisi imkânsız hastaya yardım ve ihtimam gösterilmesini isteyen ilk hekimdi. Ona göre ölümü yaklaşan hastaya iyileşeceği kanaati telkin edilmeliydi.
  Ruh hastalarını tedavi konusunda da Batılı hekimlere yol gösterdi. Avrupa ancak 18. asrın ortalarında Razi'nin bulunduğu noktaya gelebildi. 0 tarihe kadar Batı'da akıl ve ruh hastalıklarına, hastanın günahı ve şeytana kapılma olarak bakılıyor, hastalar hücrelere atılıyor ve dövülüyordu. İslam dünyasındaysa o çağda bu tür hastalar, modem hastanelerde tedavi görüyordu.
  Tarihte ilk defa tabiat ilimleri felsefesini kurdu, Bu felsefe Batı'da ancak 15. asırda, gözlem ve deneyse 17. asırda görülebildi.
  Yer çekimini Newton'dan önce Razi'nin ispat ettiğini görüyoruz. Ayrıca o, ünlü bir kimyacıydı. Kimyayı tıbbın hizmetine soktu. Hâlbuki Batılı buna ancak Pracelsus'la ulaşabildi. Yaptığı ilaçları önce hayvanlar üzerinde denedi. Geliştirdiği ilaçlardan biri Fransa'da Blanc Rhasis adını aldı. İlaçtan hoşlanmayan hassas hastalar için fena lezzetli "roob"u, bugünkü gibi şekerli ve kaygan maddelerle kapladı. Sülfürik asit ve saf suyun kâşifi de odur. Razi, tarihin temiz sinesine adı nakşedilen ve nadir yetişen bir İslam bilginidir. Tıp dünyası onu şükranla yâd etmektedir.

  ESERLERİ
  Razi'nin eserleri, 17. asra kadar Batı fakültelerinde temel eser ve ders kitabı olarak okutuldu. "Onun eserleri İbn-i Sina ve İbn-i Rüşd'ün kitapları gibi, Hipokrat ve Galen'in eserlerine denk tutuldu; bunlar olmadan tedaviye cesaret eden doktor, toplumun sağlığını bozar" denmişti.
  Razi, çoğu tıbba ait olmak üzere 184 kadar eser yazdı. En meşhuru El-Havi'dir. 30 ciltli bir tıp ansiklopedisidir. 15 yıl çalıştı ve eser tamamlanmadan öldü. Avrupa ve İslam âleminde asırlarca en çok itibar edilen şaheserdir. Tıbba ait her mesele bütün detaylarıyla aydınlatılmıştır. Önce 1279, sonra 1486 yılında Latince'ye tercüme edildi. Batı'da sadece 1486-1542 yılları arasında 5 defa basıldı. İngilizce dâhil birçok Batı diline çevrildi. 17. asra kadar Batı'nın ders kitabı oldu. Kimya dalında 12 adet eser yazdı. Bunlardan Kitab'üs-Sır-il Esrar Kitabı, 14. asra kadar Batı'da kimya ilminin baş eseri oldu. Birçok dile çevrilip basıldı.
  Kitabü't-Tıbb el- Mansuri, Horasan hükümdarı Mansur'a ithaf edilmiş olup 10 cilttir. İlk Latince tercümesi 1480'de yayınlandı. Eserin bazı bölümlerinin tercümeleri son zamanlarda Avrupa'da tekrar basıldı.
  El-Cüderi Ve'l Hasba (Çiçek ve kızamık), Razi'nin Batı'da en çok tanınan eseridir. Tarihte bu konuda yazılan ilk kitaptır. (40'tan fazla baskısı yapıldı.) El-Mulahhas, Kitabü'l-Muluki...,
  Razi'nin ayrıca teoloji, felsefe, astronomi, matematik konularında kitapları vardır. Mıknatısı Demirin Çekme Sebebi, Dünyanın Şekli, Dinlerin Kritiği, İlahi İlim bunlardan bir kısmıdır.
  (Eğitim Bilim Dergisi)